Terms and Conditions

 

Handelsbetingelser for Knuckit ApS

Knuckit
Krathusparken 16
2920 Charlottenlund
TLF: +45 52 22 99 69                   
CVR: 42182230

Betaling

Knuckit modtager online betalinger via Shopify Payments med Visakort, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay og Shop Pay.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Danmark - Kroner (DKK)

Knuckit ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Knuckits egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-3 hverdage.

Knuckit ApS afsender varer med følgende: DAO - Direkte

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt "uden omdeling" eller "med omdeling".

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 100 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 100 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 100 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail info@knuckit.com

I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret samt dit ordrenummer.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Knuckit ApS at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler opstået inden produktet er taget i brug skal meddeles til Knuckit ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Knuckit ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Knuckit ApS
Krathusparken 16
2920 Charlottenlund
TLF: 52 22 99 69

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Knuckit ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Knuckit ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Knuckit ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Knuckit ApS er: Per Jensen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Knuckit ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@knuckit.com.

Cookies
På https://knuckit.com/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https:// knuckit.com/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Knuckit ApS's hjemmeside.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (link)

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: sl@knuckit.com samt hjemmesiden du har købt varen på.


 

 

Terms and Conditions for Knuckit ApS

Knuckit ApS
Krathusparken 16
2920 Charlottenlund
VAT NO.: 42182230
TLF: +45 52 22 99 69

Payment

Knuckit ApS accepts online via Shopify Payments with Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay og Shop Pay. Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark - Kroner (DKK)

Knuckit ApS uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

Knuckit ApS's own website also uses encryption with SSL protocol.

Delivery and Shipment

The delivery time for your order is 1-3 hverdage.

Knuckit ApS uses DAO – Direkte, GLS or Post Nord for shipment of your ordered items.

Freight cost is calculated from the weight of the items.

You can choose to have your shipment sent with delivery to your home address or the nearest package shop.

You will receive a Track and Trace-number upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

If you regret your purchase (Withdrawal)

Knuckit ApS offers a 100 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 100 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 100 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail to info@knuckit.com
In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods.
This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to Knuckit ApS to evaluate the item's condition.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to Knuckit ApS in a reasonable time after the goods have been received. We consider a maximum of two months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

Knuckit ApS covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

Knuckit ApS
Krathusparken 16
2920 Charlottenlund
TLF: 88888888

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Knuckit ApS, we need the following information:

 . Name
 . Address
 . Phone number
 . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Knuckit ApS, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Knuckit ApS have access to the information recorded about you.

The data manager in Knuckit ApS is: Per Jensen.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Knuckit ApS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact info@knuckit.com.

Cookies

On https:// Knuckit.com/, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at https:// knuckit.com/,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve Knuckit ApS's website.

Complaints

Complaints about product can be sent to:

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. You can file complaints to ”Center for Klageløsning” via "Klageportalen for Nævnenes Hus" (link)

For citizens of Europe who reside outside of Europe, complaints must be submitted through the EU Commisions Online Complaints Platform.
ec.europa.eu

When complaining you need to submit our email address, sl@knuckit.com, and the site, on which you made your purchase.

 

ny $('a[href*="#"]') .not('[href="#"]') .not('[href="#0"]') .click(function(event) { if ( location.pathname.replace(/^\//, '') == this.pathname.replace(/^\//, '') && location.hostname == this.hostname ) { var target = $(this.hash); target = target.length ? target : $('[name=' + this.hash.slice(1) + ']'); if (target.length) { event.preventDefault(); $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top }, 1000, function() { var $target = $(target); $target.focus(); if ($target.is(":focus")) { return false; } else { $target.attr('tabindex','-1'); $target.focus(); }; }); } } });